REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA KLIENTÓW KINETIC FITNESS CLUB
NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA Sars Cov2

 1. Każdy Klubowicz Kinetic Fitness Club powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi komunikatami klubu i stosować się do wytycznych w nich zawartych.
 2. Jedyną dopuszczalną formą aktywności ruchowej są zajęcia sportowe organizowane przez Klub zgodnie z Harmonogramem udostępnionym przez Klub, które odbywają się pod nadzorem Trenera oraz według określonego przez niego planu,
 3. W zajęcia sportowych może uczestniczyć  liczba osób w Klubie, która podana będzie przed wejściem do obiektu.
 4. Należy utrzymywać odległość przynajmniej 1,5 m pomiędzy wszystkim osobami uczestniczącymi w zajęciach sportowych.
 5. Osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, mają podwyższoną temperaturę, są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19, nie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych.
 6. Każda osoba, która zamierza wziąć udział w zajęciach sportowych powinna podać swoje aktualne dane lub zaktualizować dane w systemie klubu, aby w przypadkach ujawnienia zakażenia lub styczności z osobą zakażoną na terenie obiektu, klub mógł podjąć natychmiastowe czynności według procedur bezpieczeństwa – zgodnie z procedurami GIS.
 7. Przed wejściem do Klubu oraz w samych Klubie należy dokładnie zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem dostępne są w obszarze wejścia/recepcji Klubu, przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali, w której odbywają się zajęcia sportowe.
 8. Przy ladzie recepcyjnej powinna znajdować się 1 osoba, a między kolejnymi osobami zachowany był dystans społeczny 1,5 m.
 9. Każde urządzenie używane podczas zajęć sportowych powinno być zdezynfekowane przez klienta przed i po użyciu.
 10. Aby zapewnić bezpieczeństwo, komfort i reżim sanitarny uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są zarezerwować miejsce na zajęciach osobiście lub telefonicznie, bowiem ilość osób na zajęciach zostaje ograniczona.
 11. Maseczki podczas zajęć nie są obowiązkowe, należy ich jednak używać w częściach wspólnych i w ciągach komunikacyjnych.
 12. Długość wizyty w klubie musi zostać ograniczona do minimum, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.Klient musi opuścić klub niezwłocznie po zakończeniu zajęć, nie później niż w ciągu 15 minut, aby zminimalizować ryzyko kontaktu większych grup osób.
 13. Klient zobowiązuje się bezwzględnie podporządkować planowi przebiegu zajęć sportowych, poleceniom pracowników Klubu i trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz przestrzegać reżimu sanitarnego
 14. Suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania.
 15. Szafki na ubranie w szatni po każdym użyciu i po każdej grupie uczestniczącej w zajęciach sportowych są
 16. Sklep z napojami i przekąskami pozostaje czynny.18. Niniejszy regulamin może być zmieniany i uzupełniany uwzględniając kolejne wytyczne GIS oraz przepisy ustanowionego prawa w zależności od przebiegu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM SIĘ i ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PRZESTRZEGAĆ

______________________________________________________________

Procedury bezpieczeństwa w przypadku ujawnienie objawów u klienta podczas wizyty w klubie

 1. Osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, maja podwyższona temperaturę, są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19, nie mogą skorzystać z usług klubu.
 2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas uczestniczenia w zajęciach sportowych zostanie on jak najszybciej odsunięty od powinien niezwłocznie opuścić zajęcia.
 3. W przypadku ujawnienia niepokojących objawów u klienta, zajęcia i funkcjonowanie obiektu zostanie natychmiast wstrzymane. Nastąpi gruntownie dezynfekcja przestrzeni, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekcja urządzeń/przyrządów, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 4. O zdarzeniu zostanie poinformowana powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną Olsztynie.
 5. Zostanie ustalona lista pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasiew otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń właściwych organów państwowych przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM SIĘ i ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PRZESTRZEGAĆ

______________________________________________________________