Regulamin

REGULAMIN KLUBU KINETIC FITNESS CLUB

1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki osób korzystających z Klubu Fitness Kinetic, zwanych dalej Klubowiczami.
§2 Zakres usług klubu
Kinetic Fitness Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe.
§3 Członkostwo w klubie
1. Aby zostać Klubowiczem należy wypełnić Ankietę Wstępną i uiścić opłatę za kartę członkowską w wysokości 20, – PLN.
2. Do korzystania z usług abonamentowych jak i usług dodatkowych uprawnieni są wyłącznie Członkowie Klubu.
3. Prawa i obowiązki wynikające z postanowień niniejszego regulaminu, dotyczą Klubowiczów posiadających ważny abonament.
4. Klubowiczami mogą zostać osoby, które ukończyły 16 rok życia.
§4 Karty klubowe
1. Klubowicz otrzymuje imienną Kartę Klubową uprawniającą do korzystania z usług Kinetic Fitness Club.
2. Kartą imienną klubu może posługiwać się wyłącznie jej właściciel. Karty nie wolno odstępować osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia członkostwa
klubu. Karta nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez osoby trzecie niebędące posiadaczami karty.
3. W przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie powiadomić recepcję klubu. Duplikat karty zostanie wydany po uiszczeniu przez Klubowicza opłaty w wysokości 20,- PLN.
4. Przy wejściu do klubu Klubowicz otrzymuje kluczyk do szatni i deponuje kartę na czas trwania ćwiczeń
§5 Korzystanie z usług
1. Członkowie klubu zobowiązani są do unikania zachowań mogących w jakiejkolwiek mierze zakłócić korzystanie z infrastruktury klubu przez jego innych członków,
a w szczególności :
1.1 przestrzegania czystości i ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i dobrego zachowania
1.2 przechowywania wnoszonych przez siebie przedmiotów w udostępnionych szafkach zamykanych na klucz
1.3 zapoznania się i przestrzegania zasad dotyczących prawidłowego korzystania z urządzeń
1.4 przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć grupowych
1.5 opuszczenia pomieszczeń klubu na 10 min. przed zamknięciem
1.6 odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na swoje miejsce i dezynfekcji urządzeń po zakończonym treningu
1.7 bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przynoszenia i zażywania odurzających, dopingujących, narkotyków, jak również korzystania z urządzeń Klubu   pod ich wpływem.
1.8 stosowania dress code – noszenia podczas ćwiczeń odpowiedniego obuwia i stroju sportowego (podczas treningu nie należy ćwiczyć w klapkach,
mężczyźni są proszeni by nie ubierać się w podkoszulek lub koszulki bez rękawów – na ramiączkach, ale aby używali koszulek z krótkim rękawem zasłaniającym okolice pach )
1.9 noszenia na zajęcia osobistego ręcznika lub wypożyczenia ręcznika w klubie. Ręcznik należy umieszczać na częściach stycznych maszyna-ciało, używanego podczas ćwiczeń sprzętu
1.10 ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą przebywać na Sali siłowej, przed salami, ani salach fitness. Mogą korzystać z kącika zabaw zostając pod opieką i na odpowiedzialność Rodzica/Opiekuna prawnego.
1.11 nie wnoszenia na teren Klubu szklanych i otwartych naczyń z napojami, przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów które mogłyby utrudnić korzystanie z Klubu pozostałym Klubowiczom lub mogłyby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia albo stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie.
1.12 zaniechania korzystania z Klubu gdy jest się w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub cierpiąc na inne dolegliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego stan zdrowia oraz  innych użytkowników Klubu. Fakt złego samopoczucia należy natychmiast zgłosić pracownikowi Klubu
1.13 podporządkowania się regulacjom w klubie Kinetic i poleceniom personelu
1.14 korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosownych  instrukcji bądź informacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego używania sprzętu, Klubowicz ma obowiązek skonsultowania się z pracownikiem Klubu.
1.15 nieprzebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu Klubu.
1.16 zabrania się agitacji politycznej, wywieszania w pomieszczeniach Klubu plakatów oraz informacji o charakterze osobistym, jak również wykorzystywania Klubu i sprzętu klubowego w celach komercyjnych bez zgody personelu.
2. W przypadku stwierdzenia braku opłaty abonamentu , uprawniającego do udziału w zajęciach, pracownicy recepcji odmówią okazicielowi karty prawa do korzystania z niej,
aż do chwili potwierdzenia dokonania wpłaty.
3. Abonament jest ważny 30 dni od daty zakupu. W przypadku nie wykorzystania zajęć w okresie ważności wykupionego abonamentu – zajęcia przepadają.
§6 Sprawy organizacyjne
1. Za utratę dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów, Kinetic ponosi odpowiedzialność wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego zdeponowania ich
w recepcji klubu. Obuwie, odzież i inne przedmioty należy schować do szafki zamykanej na kluczyk.
2.Fakt zagubienia kluczyka do szafki należy natychmiast zgłosić do pracownika recepcji. W przypadku nieodnalezienia kluczyka Członek klubu zostanie
obciążony opłatą 25,- PLN.

3.Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń czasowych występujących przy karnetach. W razie przekroczenia czasu wybiegającego poza godziny obowiązywania karnetu, Klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą minutę.
4. Kinetic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części na czas prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też innego powodu związanego z działaniem Klubu. Personel poinformuje Klubowiczów o okresach zamknięcia Klubu. Niewykorzystane zajęcia w okresie przestoju Klubu zostaną przełożone na okres późniejszy.
5. W przypadku zajęć grupowych, Kinetic zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu ćwiczeń a także zmiany prowadzącego, o czym ćwiczący zostaną uprzednio poinformowani.
6. Za szkody wyrządzone Członkom Klubu na terenie Klubu, Kinetic odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
7. Kinetic nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykonywania ćwiczeń fizycznych.
§7 Postanowienia końcowe
1. Kinetic zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu w okresach wakacyjnych, świątecznych lub na czas remontu.
2. Uwagi dotyczące pracy Klubu mogą być składane ustnie bądź w formie pisemnej na ręce managera Klubu lub senior instruktora.
3. Kinetic może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. W Klubie Kinetic nie będzie tolerować się używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz jakichkolwiek form przemocy.
5. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą miały wstępu na teren Klubu.
6. Osoby uporczywie zachowujące się w sposób niekulturalny, zakłócające spokój innych Członków, lub porządek w Klubie, mogą zostać pozbawione jego członkostwa.
7. Zabrania się dokonywania regulacji urządzeń technicznych, takich jak sauny, sprzęt RTV, klimatyzacja itp.. W przypadku uszkodzenia własności Klubu,
wynikającego z samowolnej regulacji przez Członka klubu, Klub może dochodzić naprawienia szkody, pokrycia kosztów naprawy lub pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia.
8. Zabrania się nagrywania filmów, w szczególności uwieczniających inne osoby na terenie klubu bez zgody pracowników Klubu.
9. O zmianie regulaminu Klubu Kinetic zobowiązany jest powiadomić Członków Klubu na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.
10. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub i używane przez jego Członków, pozostają własnością Klubu.
11. Wszelkie sytuacje, nie określone niniejszym regulaminem, będą zawsze rozwiązywane mając na uwadze w pierwszej kolejności wspólne dobro Członków Klubu.
12. W przypadku konieczności wyboru pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem Klubowiczów, pierwszeństwo zawsze będą mieć zasady gwarantujące bezpieczeństwo.
13. W sprawach nie określonych w Regulaminie Klubu rozstrzyga manager Klubu. Od jego decyzji przysługuje skarga do właściciela Klubu Kinetic.

Cały dzień w Kinetic Fintess Club już za 29 PLN

cover

ZAPISZ SIĘ!